?logo1choiva1.jpg

?Asociaci?n Cultural Choiva ?zeda (As Pontes) convoca o I Concurso Fotogr?fico

A Asociaci?n Cultural Choiva ?zeda convoca
o I Concurso Fotogr?fico
?Fe?smo Urban?stico no Concello das Pontes?, coas seguintes bases:

1? Os concursantes poder?n participar cun
m?ximo de 10 fotograf?as, que se axustar?n ?s
seguintes normas:More…
-Tema: O fe?smo urban?stico no termo municipal
do Concello das Pontes
-Modalidade: en cor eu en branco e negro, en
papel fotogr?fico
endesagde.jpg-Tama?o m?nimo: 15 x 20 cm.2? As fotograf?as
presentaranse en sobre pechado figurando no
exterior o n?mero de obras presentadas e o lema
do autor. Cada foto levar? un t?tulo e o lugar onde
foi tomada, e nun sobre adxunto deber?n constar
os seguintes datos: nome completo do autor
(aceptarase o uso de pseud?nimo), n?mero de DNI,
enderezo e n?mero de tel?fono.3? As fotograf?as
enviaranse a direcci?n postal de Choiva ?zeda:
R/ Alimpadoiros local 2 s/n CP:15320 (As Pontes)
ou entregaranse directamente no Bar S?per 8, sito
na r?a Coru?a (en fronte da Biblioteca Municipal),
dende o 1 de novembro ata o 15 de decembro.4? As obras pasar?n unha selecci?n previa antes
de ser expostas e as elixidas formar?n parte da
exposici?n que a tal fin se inaugurar? dentro dos
actos a programar no marco dunha mostra
organizada para tal efecto.

5? Establ?cense os seguintes premios:

– 300 euros para o ga?ador
– dous acc?sits de 100 euros cada un.

6? De non haber un n?mero m?nimo de obras
presentadas ou si a calidade das mesmas, na
opini?n do xurado, fora deficiente, os premios
poder?n declararse desertos.

7? As obras ga?adoras quedar?n no poder da
Asociaci?n pasando a formar parte dos seus
arquivos documentais, podendo reproducilos
e difundilos con total liberdade.

8? Os premios resolveranse no mes de
decembro por un xurado composto por persoas
vinculadas ao mundo cultural da vila de As Pontes,
as? como expertos en urbanismo, e actuando como
ecretario do mesmo, un representante da Asociaci?n
Cultural Choiva ?zeda.

9? O dictame do xurado ser? inapelable e darase a
co?ecer na apertura da exposici?n que a tal fin
organizar? a Asociaci?n Cultural Choiva ?zeda na
Casa da Cultura do Concello das Pontes, e os
concursantes, polo propio feito da s?a participaci?n,
aceptan en t?dolos seus termos, as presentes bases.

10? Os membros da Organizaci?n, igual que os
membros do xurado, poder?n presentar obras
pero non poder?n ser premiados.
11? A valoraci?n das obras ter? en conta tanto o
estropicio e desfeita reflexados na fotograf?a, como
a calidade t?cnica de mesma.Para m?is informaci?n:
chamando ? tel?fono 670 432 491 ou escribindo un
correo electr?nico ? direcci?n:
choivazeda@hotmail.com
Qu? ? o fe?smo?
“Non estou moi de acordo co ese termo. Os edificios
non son feos, sen?n malos. Hai xente que ? fea, sen
facci?ns perfectas, non ? bonita, pero en cambio ?
verdadeira, aut?ntica. Son edificios que son a
expresi?n dunha sociedade desnortada, atrapada
na especulaci?n e o mal gusto”.
Cesar Portela Fem?ndez-Jard?n (Arquitecto).

ou como di Javier Armesto:
“Con la expresi?n fe?smo, m?s coloquial que otra
cosa, se evitaba decir lo que realmente era: estropicio
y, peor todav?a, reconocer la dura evidencia de que hoy,
a pesar del indiscutible progreso, la Galicia colonizada
por el hombre, con normas, leyes, planes y recursos
p?blicos, est? m?s deteriorada, m?s fea, que veinticinco
a?os atr?s”.

Comments are closed.