Verdegaia denuncia a plantaci?n de eucaliptos en h?bitats da Rede Natura

http://www.verdegaia.org

De sobra ? co?ecida a capacidade que te?en os eucaliptos para espallarse con facilidade naqueles lugares onde son introducidos e os efectos negativos que iso sup?n para a flora e fauna aut?ctonas. Se ademais son introducidos en zonas ambientalmente sens?beis, a cousa p?ntase m?is negra a?nda se cabe. Pois isto ? o que acontece no concello de Ferrol. Nas inmediaci?ns do areal de Santa Comba, en Ferrol, fix?ronse d?as plantaci?ns de eucaliptos afectando parte dun bosque de ribeira e dunha duna descalcificada da clase CALLUNO-ULICETEA. Estas d?as parcelas est?n dentro da zona Z.E.P.A. Costa de Ferrolterra-Valdovi?o e do L.I.C. Costa ?rtabra.

A plantaci?n efectuouse trala ocupaci?n dos novos predios xurdidos da pol?mica concentraci?n parcelaria levada a cabo na parroquia ferrol? de Cobas, actualmente paralizada nas ?reas protexidas. Como xa se ten denunciado, as obras de concentraci?n parcelaria, os recheos de humidais, o anunciado complexo deportivo, etc…constit?en unha seria ameaza para a conservaci?n dos h?bitats naturais, da flora e da fauna silvestres que motivaron a inclusi?n das zonas costeiras de Santa Comba, Sarta?a e Ponzos na ZEPA Costa Ferrolterra-Valdovi?o e no LIC Costa ?rtabra. Para Verdegaia, a soluci?n a estas ameazas pasa porque as Administraci?ns P?blicas competentes se fagan coa titularidade dos predios deli?ados en zonas ambientalmente sens?beis como formaci?ns dunares e humidais. No NC de Ferrol denunciamos estes feitos ante a Delegaci?n Provincial da Conseller?a de Medio Ambiente e demandamos que se poh?ba, por parte da Xunta de Galicia, a repoboaci?n con especies ex?ticas ou prexudiciais para estes espazos naturais. Ademais solicitamos que se inste aos propietarios destes terreos repoboados a reposici?n dos h?bitats afectados ao seu estado natural mediante a eliminaci?n dos eucaliptos plantados.

Comments are closed.